AWStat statisztika

 

 

Tisztelt Kollégák!

Két munkahét telt el a "digitális munkarend" bevezetése óta, mely a kollégiumokat is új helyzetbe hozta. Az eltelt idő alatt az intézmények nem csupán kialakíthatták ezt a szokatlan munkarendet, hanem rendelkezhetnek az első tapasztalatokkal is.

Kérem, tegyük közzé ezeket, hogy a jó gyakorlatokból (és a kudarcokból) tanulhasson minden kollégium!

Fontosnak tartjuk, hogy ebben a nehéz időszakban ne hagyjuk magukra diákjainkat, kapjanak tőlünk érzelmi támogatást is, ne essenek szét a közösségek, segítsük őket a digitális távtanulásban és a helyzet kezelésében, a konstruktív alkalmazkodásban.

Az eddigi visszajelzések alapján mindegyik foglalkozás típusra találtak kitűnő megoldásokat kollégák, a diákok és szülők többsége jól fogadja, sőt igényli a személyes távtörődést, némelyek pedig nagyon rászorulnak. Kiemelkedő az érdeklődés az iránt, hogy milyen módszer, felület, platform vált be a különböző pedagógiai feladatokra. Kérjük tehát, hogy az Üzenetek oldalon írja meg részünkre a megváltozott helyzetre, foglalkozási rendre, digitális adminisztrációra vonatkozó szakmai tapasztalatait, "jó gyakorlatát".

A beküldött gyakorlati megoldások, tapasztalatok itt érhetők el: On-line

Köszönettel:


Ringhofer Ervin
elnök
KSZÉSZ

 

Tisztelt Látogató!

Számlatulajdonos neve: Kollégiumi Szövetség

Pénzintézet neve: OTP Bank

Számlaszám: 11707024 - 20349077

Köszönjük hozzájárulását!

Alapszabály

I. Általános meghatározások

 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban: Szövetség)
  székhelye:  1068 Budapest, VI. ker., Városligeti fasor 10. emblémája: kör alakú, szélén a szervezet teljes nevével, középen van a paragrafus jel és a fáklya rajza, melyet a K és SZ betűk fognak közre.
 2. A Szövetség a kollégiumok, diákotthonok (a továbbiakban: kollégiumok) nevelőtanárainak, nevelőtestületeinek szakmai érdekeit feltáró és érvényesítő, ill. ezen intézmények dolgozóinak szociális érdekeit képviselő és védő szervezet.
 3. A Szövetség önálló szervezet, a tagság akaratának megfelelően - a IV. fejezetben leírt demokratikus szabályok szerint - hozza döntéseit, fejti ki tevékenységét.

II. Alapvető célok, feladatok

 1. A Szövetség - a minisztériumok, önkormányzatok partnereként - képviselni kívánja a kollégiumok szakmai érdekeit a működési területére vonatkozó jogszabályok megalkotásánál.
 2. Részt kíván venni - együttműködve a pedagógiai intézetekkel, kutatókkal - a kollégiumi koncepció kialakításában, a fejlesztési irányok kijelölésében.
 3. A Szövetség érdekfeltáró, - egyeztető és - képviseleti szerepet vállal, s ellátja tagjai kollektív és intézményi érdekvédelmét.
 4. Küzd a kollégiumi nevelőtanári tevékenység - fontosságának megfelelő - erkölcsi és anyagi elismeréséért, társadalmi szinten és az oktató-nevelő munka területén egyaránt.
 5. A Szövetség együttműködik más, az oktatás-nevelés területén dolgozó szervezetekkel, és szövetségekkel.
III. Szervezeti felépítés
 1. A Szövetség tagja lehet valamely kollégium nevelőtanára, a nevelőtanárok egy csoportja, ill. a nevelőtestület, ha az Alapszabályt elfogadja, belépési nyilatkozatot tesz, és fizeti a tagdíjat.
 2. A tagsági viszony a belépési nyilatkozat visszavonásával, ill. egyéni tagoknál a kollégiumi munkaterület elhagyásával, valamint a tagdíjfizetés hat hónapig történő elmulasztása esetén szűnik meg. A már nem kollégiumban dolgozók - kérésükre - a Szövetség pártoló tagjai lehetnek, és anyagi támogatást felajánlhatnak.
 3. A szervezet alapegysége a kollégium. Minden kollégium jogosult a Szövetség munkájában részt venni, ill. a szükséges információkhoz hozzájutni, ha van tagja a Szövetségben.
 4. A kollégiumok területi (megyei, fővárosi) szervezeteket hoznak létre, azonos számú képviselőt delegálnak a területi választmányba, amely - a szervezet képviseletére - elnököt választ.
 5. A Szövetség tagjai - pl. sajátos feladataik alapján - tagozatokat hozhatnak létre.
 6. A területi szervezetek országos Választmányt hoznak létre, melybe ezen szervezetek 3 - 3 főt, a tagozatok 1 - 1 főt delegálnak. Személyükről általuk meghatározott időnként döntenek.
 7. A Választmány kettő év időtartamra megválasztja a Szövetség tisztségviselőit:
  a.) az operatív feladatok ellátására Ügyvivő Testületet hoz létre
   • elnököt választ, aki jogosult a Szövetség képviseletére;
   • hét fő ügyvivőt választ, akik meghatározott részfeladatok irányítását látják el;
  b.) a   gazdálkodás   ellenőrzésére   Számvizsgáló   Bizottságot   állít   fel,    melynek mandátuma 1 évvel eltolódik az Ügyvivőtestülethez képest
   • titkárt és kettő fő tagot választ;
  c.) megerősíti a megválasztott területi elnökök megbízatását.
 8. A tisztségviselők visszahívásáról - tagjai 10%-ának kezdeményezésére - a Választmány dönt.
 9. Az ügyvivők - az általuk irányított területnek megfelelően - munkacsoportokat hoznak létre.

IV. Működés

 1. Az Ügyvivő Testület szükség szerint - de legalább évente egyszer - választmányi ülést hív össze. Ennek menete:
  • a.) Az Ügyvivő Testület az időközben összegyűlt problémákból (- egyéni felvetések, a munkacsoportok javaslatai, tárgyalások állása, stb. -) napirendjavaslatot készít, ill. konkrét kérdésekben alternatívákat állít, javaslatokkal él. Ezt eljuttatja a kollégiumokhoz.
  • b.) A kollégiumok - ennek megvitatása után - meghatározott programmal küldik képviselőiket a területi gyűlésre, ahonnan hasonló eljárás után adnak megbízást a Választmányba delegált tagoknak.
  • c.) A Választmány - a program megvitatása után - meghatározza a következő időszak feladatait, a tárgyalási sarokpontokat, a határidőket, stb.
  • d.) Az Ügyvivő Testület ennek megfelelően tevékenykedik, majd a végzett munkáról- az 1. pont szerint - tájékoztatja a tagságot.
 2. A döntéshozatalhoz minden szinten a döntésre jogosultak többségének szavazata szükséges. A szavazás módjáról az adott fórum nyílt szavazással dönt.
 3. Az ügyvivőket az elnök, a Választmányt az Ügyvivő Testület hívja össze. Mindkét esetben kötelező az összehívás a testületi tagok 10%-ának kérésére.
 4. Az egyes testületek, szervezetek, munkacsoportok saját működésük módjáról - az Alapszabállyal összhangban - önállóan döntenek.
 5. Speciális, egyedi problémák felvetése esetén az Ügyvivő Testület - eseti elbírálással - szakmai, jogi tanácsadást, képviseletet biztosít.
 6. Az Ügyvivő Testület minden naptári évben költségvetési beszámolót, mérleget, ill. költségvetési tervet készít, amelyet a Választmány hagy jóvá.
 7. A Számvizsgáló Bizottság minden naptári évben jelentést készít a Választmány számára a Szövetség gazdálkodásáról.

V. A működés gazdasági alapjai

 1. A Szövetség gazdálkodásának alapját jelentő bevételek:

  a.) A II. fejezetben leírt alaptevékenység bevételei:

   • a tagdíj, melynek összegét a Választmány évente - tagsági vita után - határozza meg, s amely egy összegben a tárgyév első negyedévének végéig térítendő meg;
   • természetes és jogi személyeknek - az Alapszabályban meghatározott alapvető célokkal összhangban, közvetlen befizetéssel, vagy pályázati úton - nyújtott támogatásai.

  b.) Az alábbi vállalkozási tevékenységek bevételei:

  • konferenciák, továbbképzések szervezése;
  • módszertani kiadványok készítése, kiadása;
  • az újság kiadásával kapcsolatos tevékenységek.
 2. A bevételek felhasználásának alapelvei:
  • a.) A vállalkozási tevékenységből származó nyereséget az alaptevékenységre kell fordítani.
  • b.) A területi szervezet illetékességi köréből befolyt tagdíjnak, ill. egyéb támogatásnak az éves költségvetésben egységesen meghatározott hányada - amely 20%-nál nem lehet kevesebb - a területi szervezet működési költségeinek fedezésére fordítandó.
  • c.) A Szövetséghez tartozó kollégiumok térítésmentesen kapják a belső tájékoztatókat, kiadványokat, folyóiratokat.
  • d.) A Szövetség tisztségviselői társadalmi munkában tevékenykednek. Részükre a Választmány tiszteletdíjat állapíthat meg.
  • e.) A tisztségviselők és a munkacsoportokban dolgozók kiküldetési költségeit a Szövetség viseli.
  • f.) A Szövetség a Választmány által meghatározott célok megvalósításához pályázat útján támogatást nyújthat.

VI. Záradék

 1. Jelen Alapszabályt a Választmány az 1999. december 10-én megtartott ülésén elfogadta.
 2. Az Alapszabályt - tagsági vita után - a Választmány módosíthatja.

 

 

 


 

 


hirek

 

Tanulmányok

A Pécsi Hajnóczy József Kollégium igazgatója, Dr. Barna Viktor publikussá tette szakmai tanulmányainak egy részét.

A kollégiumokban dolgozó pedagógusok számára fontos és érdekes írások, melyeket az ismeretek bővítése, a nevelőtanári munka szamai fejlesztése érdekében mindenkinek ajánlunk.